Hệ thống triết học không chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm các trường phái nào sau đây?

Hệ thống triết học không chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm các trường phái nào sau đây?

 Hệ thống triết học không chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm các trường phái nào sau đây? 

a. Sàmkhuya, Đạo Jaina, Đạo Phật  

b. Lôkayata, Đạo Jaina, Đạo Phật  

c. Vêdanta, Đạo Jaina, Đạo Phật  

d. Đạo Jaina, Đạo Phật, Yoga  

* Đáp án: b.


Bài tập trắc nghiệm Triết học phương Đông
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh