Lược sử triết học Nga (Sách chuyên khảo) - Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

Lược sử triết học Nga (Sách chuyên khảo) - Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.

Lược sử triết học Nga

Sách chuyên khảo


Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.

http://www.triethoc.info/2021/07/luoc-su-triet-hoc-nga-sach-chuyen-khao.html


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh