Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác - Lênin?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?

a. Triết học Mác-Lênin

b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

c. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 

d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học

 by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com