Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác - Lênin?

Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác - Lênin?

 Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?

a. Triết học Mác-Lênin

b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

c. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 

d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học

 Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh