Nhà nước và Cách mạng xã hội. Slide bài giảng

 Nhà nước và cách mạng
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
By Triết học Nhân Văn - triethoc.net