Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng

Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng

  Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng

a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật của nó.

b. Nghiên cứu thế giới siêu hình

c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.

d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên

Đáp án AXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh