Phương pháp con nhện, theo triết gia F. Bacon, là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào?

Phương pháp con nhện, theo triết gia F. Bacon, là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào?

 Phương pháp con nhện, theo triết gia F. Bacon, là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào?  

a. Chủ nghĩa kinh nghiệm  

b. Chủ nghĩa kinh viện (b)  

c. Thuyết bất khả tri  

d. Chủ nghĩa duy vật  

# Triết học cận đại, Triết học phương Tây, Lịch sử triết họcXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh