Quan niệm tồn tại tuyệt đối (Brahman) đồng nhất với "tôi" (Atman) là ý thức cá nhân thuần tuý là của trường phái triết học cổ đại nào ở ấn Độ?

Quan niệm tồn tại tuyệt đối (Brahman) đồng nhất với "tôi" (Atman) là ý thức cá nhân thuần tuý là của trường phái triết học cổ đại nào ở ấn Độ?

 Quan niệm tồn tại tuyệt đối (Brahman) đồng nhất với "tôi" (Atman) là ý thức cá nhân thuần tuý là của trường phái triết học cổ đại nào ở ấn Độ?

a. Sàmkhuya  

b. Nyaya  

c. Vêdanta  

d. Yoga  

* Đáp án: c.

# Triết học Ấn Độ cổ đại, Triết học phương Đông


Bài tập trắc nghiệm Triết học phương Đông


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh