Theo F. Bacon, phương pháp nhận thức tốt nhất có thể giúp đạt đến chân lý là phương pháp nào?

Theo F. Bacon, phương pháp nhận thức tốt nhất có thể giúp đạt đến chân lý là phương pháp nào?

 Theo F. Bacon, phương pháp nhận thức tốt nhất có thể giúp đạt đến chân lý là phương pháp nào?  

a. Phương pháp diễn dịch  

b. Phương pháp quy nạp (b)  

c. Phương pháp trừu tượng hoá  

d. Phương pháp mô hình hoá  

# Triết học cận đại, Triết học phương Tây, Lịch sử triết học
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh