Thông tin hội thảo khoa học ISBN tháng 8.2021

 Thông tin hội thảo khoa học ISBN tháng 8 năm 2021

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Và nhiều hội thảo khác.

Chi tiết xem: http://www.xuatbanquocte.com/2021/07/thang-82021-thong-tin-hoi-thao-khoa-hoc.html 


 


By Triết học Nhân Văn - triethoc.net