Hệ thống triết học chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm 6 trường phái nào?

Hệ thống triết học chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm 6 trường phái nào?

 Hệ thống triết học chính thống ở ấn Độ cổ đại gồm 6 trường phái nào?

a. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Lokayata, Vaseisika.  

b. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Đạo Jaina, Vaseisika.  

c. Sàmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, Vaseisika.  

d. Sàmkhuya, Yoga, Lokayata, Vaseisika, Mimansa.  

* Đáp án: c.

# Triết học Ấn Độ cổ đại, Triết học phương Đông


Bài tập trắc nghiệm Triết học phương Đông

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh