Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng

Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng

  Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.

a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.

b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.

c. Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp, Triết học cổ điển Đức

d. Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh