Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng

  Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng

a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất

b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

c. Vấn đề hiện sinh của con người.

d. Các phán đoán kia đều đúng.

Đáp án bTrắc nghiệm Triết học Mác - Lênin
Xem toàn bộ: TẠI ĐÂY


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh