Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Cặp phạm trù Cái Chung và Cái Riêng. Bài giảng tóm tắt

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

/ by Triết học Nhân Văn
 Cặp phạm trù Cái Chung và Cái Riêng
Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.



by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com