Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức. Bài giảng tóm tắt

Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức. Bài giảng tóm tắt

 Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức
Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh