Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn). Bài giảng tóm tắt

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

/ by Triết học Nhân Văn
 Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn). 
Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com