Quan niệm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức. Bài giảng tóm tắt

Quan niệm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức. Bài giảng tóm tắt

Quan niệm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
Bài giảng tóm tắt
Môn học Triết học Mác - Lênin
 
tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

 tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh