Le Thi Minh - Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Le Thi Minh - Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Tài liệu hay về kinh tế Việt Nam trên hội thảo quốc tế 
Tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu

Le Thi Minh
Law on resolution of domain names and trademarks disputes
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).
ISBN 978-5-907385-54-2.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh