Quan niệm Vật chất - 20 câu hỏi trắc nghiệm online - học phần Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan niệm Vật chất - 20 câu hỏi trắc nghiệm online - học phần Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài tập trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin

Nội dung bài tập: phạm trù Vật chất

Mã bài tập: vat-chat-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 20 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 30 phút.
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.


    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh