Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên. Câu hỏi trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin có lời giải dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên. Câu hỏi trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin có lời giải dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà NộiCặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên. 

Câu hỏi trắc nghiệm online triết học Mác - Lênin có lời giải 

dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội


Mã bài tập: tatnhien-ngaunhien-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 20 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 1,5 phút/câu
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.
    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện
Click vào link nếu bài tập không load được


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh