Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả. 25 câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin làm online dành cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả. 25 câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin làm online dành cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả. 
25 câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin làm online 
dành cho sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội


Mã bài tập: nhan-qua-01
Link để làm online ở phía dưới


Hình thức làm bài: online.
Nền tảng sử dụng: MS form
Số lượng câu hỏi: 25 câu.
Thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn: 1,5 phút/câu
Mức độ câu hỏi: đơn giản và nâng cao.
    
link không quảng cáo, click 1 lần có thể bắt đầu làm bài tập ngay
sinh viên có thể làm nhiều lần để rèn luyện
Nhấp vào link này nếu bài tập không hiển thị
Link kết quả ở cuối cùng

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh