The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently - ISSN 2311-4282

The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently - ISSN 2311-4282

 The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently - ISSN 2311-4282

Link file: PDF

Duong Van Quy (2022), The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently, UNIVERSUM: Economy and Law, № 4 (91), pp. 22-25. ISSN 2311-4282. DOI: 10.32743/UniLaw.2022.91.4.13315


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh