E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution - ISSN 2311-6099

E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution - ISSN 2311-6099E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution - ISSN 2311-6099

FULL TEXT


Thông tin trích dẫn:

Vo Thi Kim Loan (2022), E-learning application according to the flipped classroom model towE-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolutionards approaching the fourth industrial revolution, Universum: Psychology and Education, №7(97), DOI: 10.32743/UniPsy.2022.97.7.14015, ISSN 2311-6099.

© E-learning application according to the flipped classroom model towards approaching the fourth industrial revolution - Vo Thi Kim Loan - ACADEMIC.vnSource: http://www.academic.vn/2022/07/e-learning-application-according-to.html
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh