Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме - ISSN 2225-1545

Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме - ISSN 2225-1545

Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме - ISSN 2225-1545

Thông tin trích dẫn:

Ле Тхи Тует, Май К Да (2022) Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме, Экономика и Социум,  №6(97)-2, C. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, pp. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

Nguồn tham khảo: http://www.elibrary.vn/2022/07/evan-com.htmlXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh