Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam - ISSN 2225-1545

Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam - ISSN 2225-1545

Nguồn tài liệu tham khảo:

Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, pp. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

Link lấy tài liệu: http://www.elibrary.vn/2022/07/evan-com.htmlXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh