Hội thảo "Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta" Hội Triết học Việt Nam

Hội thảo "Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta" Hội Triết học Việt Nam

“Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta

Thời gian nhận toàn văn báo cáo tham luận: trước ngày 30/10/2022


Nhân ngày Triết học thế giới, Hội Triết học Việt Nam tô chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta” với mục đích khẳng định những đóng góp to lớn của triết học trongđời sống xã hội nói chung, trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam nói riêng. Hội thảo cũng là nơi tạo ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy ở Việt Nam có điều kiện trao đổi học thuật về triết học. Những vấn đề sẽ được thảo luận trong Hội thảo được gửi kèm theo giấy mời này.

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh