Hội thảo khoa học quốc tế ra kỷ yếu ISBN và tạp chí khoa học quốc tế có phản biện dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc tế ra kỷ yếu ISBN và tạp chí khoa học quốc tế có phản biện dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12 năm 2022

 Một số hội thảo khoa học quốc tế ra kỷ yếu ISBN và tạp chí khoa học quốc tế có phản biện dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12 năm 2022

Chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2022/12/mot-so-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn.htmlXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh