Khái lược về triết học - Triết học Mác - Lênin

Khái lược về triết học - Triết học Mác - LêninBộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Triết học Mác - Lênin

KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC

a) Nguồn gốc của triết học > Chi tiết

b) Khái niệm triết học > Chi tiết

c) Đối tượng của triết học trong lịch sử > Chi tiết

d) Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan > Chi tiết
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh