Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng” - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng” - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
năm 2023


Thông tin trích dẫn:
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2023.
Tổng số trang: 441 trang.
ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh