Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là nguyên lý nào của phép biện chứng duy vật?

Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là nguyên lý nào của phép biện chứng duy vật?Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là nguyên lý nào của phép biện chứng duy vật?

a. Nguyên lý về sự phát triển

b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

c. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chấtTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh