Nguyen Thi Thanh - Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts

Nguyen Thi Thanh - Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts

Nguyen Thi Thanh (2023), Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts, Universum: Social Sciences, № 4 (95), pp. 52-55, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.95.4.15231, ISSN 2311-5327.

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh