Triết học Mác – Lênin: một tóm tắt rất ngắn gọn (soạn bởi Mai K Đa, Bùi Quang Hưng)

Triết học Mác – Lênin: một tóm tắt rất ngắn gọn (soạn bởi Mai K Đa, Bùi Quang Hưng)


Tài liệu hữu ích cho sinh viên
Triết học Mác – Lênin: một tóm tắt rất ngắn gọn
soạn bởi Mai K Đa, Bùi Quang Hưng
Tài liệu hỗ trợ học tập - Lưu hành nội bộ. Phiên bản tháng 11/2023
 

Tài liệu “Triết học Mác – Lênin: một tóm tắt rất ngắn gọn” được các tác giả Mai K Đa và Bùi Quang Hưng biên soạn, nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập môn Triết học Mác – Lênin ở bậc đại học. Tài liệu nỗ lực mang đến cho người đọc một bản tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu nhất về Triết học Mác – Lênin dựa trên Giáo trình Triết học Mác – Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xuất bản năm 2021 tại nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đây là tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, không phát hành thương mại và truy cập miễn phí. Tài liệu chưa được xuất bản, vui lòng không trích dẫn

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh