Bui Thi Lien, Bui Quang Hung, Mai K Da - Thought of liberation in early Buddhist philosophy and Arthur Schopenhauer’s philosophy of life: comparative analysis

Bui Thi Lien, Bui Quang Hung, Mai K Da - Thought of liberation in early Buddhist philosophy and Arthur Schopenhauer’s philosophy of life: comparative analysisBui Thi Lien, Bui Quang Hung, Mai K Da (2023), Thought of liberation in early Buddhist philosophy and Arthur Schopenhauer’s philosophy of life: comparative analysis, in Transformation of the modern model of scientific activity: tasks, problems, prospects: Proceedings based on the results of All-russian scientific and practical conference with international participation (Novosibirsk, December 06, 2023). - Sterlitamak: AMI, 2023, ISBN 978-5-907808-07-2, pp. 145-150.

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh