Michel Foucault’s point of view on power and knowledge - Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da (2023)

Michel Foucault’s point of view on power and knowledge - Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da (2023)Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da (2023), Michel Foucault’s point of view on power and knowledge, in Innovative technologies of modern scientific activity: strategy, tasks, implementation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (December 7, 2023, Samara). - Ufa: OMEGA SCIENCE, 2023, pp. 125-129, ISBN 978-5-907712-75-1.

Link PDF here:

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh