Đề thi minh họa kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề thi minh họa kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà NộiĐề thi minh họa kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội không thuộc nhóm ngành Lý luận chính trị


ĐỀ THI MINH HỌA
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(Dành cho sinh viên các ngành không chuyên về Lý luận chính trị của ĐHQGHN)
(Kèm theo Quyết định số 513 /QĐ-KT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội)


THÔNG TIN CHUNG

Mã học phần: PHI 1006 Số tín chỉ: 03

Thời gian làm bài: 30 phút Số câu hỏi: 20

Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan

Đề thi minh họa có 20 câu hỏi và thời gian làm bài là 30 phút. Đề thi chính thức cuối kỳ có 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi không cho phép sử dụng tài liệu. 

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và nhận điểm không (0) nếu phát hiện sử dụng tài liệu, điện thoại và/hoặc các thiết bị không được phép mang vào phòng thi.

Đề thi gồm 05 trang. Bản điện tử tại https://deminhhoa.dgnl.edu.vn hoặc http://hpc.vnu.edu.vn/

Hướng dẫn làm bài: Câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án. Hãy chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Điểm bài thi được tính dựa trên tổng số câu hỏi đúng.

Nguồn: 
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh