Hội thảo khoa học “Vấn đề giới tính ở nước Việt Nam đa tôn giáo: cách tiếp cận, nghiên cứu so sánh” ngày 25 tháng 4 năm 2024

Hội thảo khoa học “Vấn đề giới tính ở nước Việt Nam đa tôn giáo: cách tiếp cận, nghiên cứu so sánh” ngày 25 tháng 4 năm 2024HỘI THẢO KHOA HỌC
VẤN ĐỀ GIỚI TÍNH Ở NƯỚC VIỆT NAM ĐA TÔN GIÁO:
CÁCH TIẾP CẬN, NGHIÊN CỨU SO SÁNH

Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam tồn tại trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử dân tộc. Từ hơn ba thập niên qua chúng ta chứng kiến sự bùng nổ về thờ cúng tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều cơ sở thờ tự được xây mới hoặc được tôn tạo lại. Khác với một Việt Nam truyền thống không chỉ có nông dân mà cả nhiều tầng lớp dân chúng đều tích cực tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Hội thảo về vấn đề giới ở một nước Việt Nam đa tôn giáo là điều vô cùng cần thiết. Vậy phụ nữ có vai trò như thế nào trong hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện tại? Vai trò cụ thể của phụ nữ trong một nước Việt Nam đa tôn giáo là gì? Tại sao phụ nữ chiếm số đông trong các sinh hoạt tôn giáo ở các cơ sở thờ tự cũng như là “giáo chủ” của nhiều “hiện tượng tôn giáo mới” xuất hiện gần đây và nhiều vấn đề khác trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan tới vấn đề giới tính mà Hội thảo cần tập trung xem xét.-------------------


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh