Blog hỗ trợ học tập triết học cho sinh viên, học viên.
Bài tập trắc nghiệm triết học Mác - Lênin theo chủ đề

Cập nhật năm học 2020-2021
Dành cho sinh viên không chuyên triết trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Các bạn sinh viên sẽ được gửi bài tập qua kênh riêng của lớp. 

Hoặc yêu cầu link bài tập trắc nghiệm qua email: maikda@ussh.edu.vn