Sách trắng Việt - Trung (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế


Sách trắng: Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật, 1979)