Quang cao tai day

Thursday, May 8, 2014

Sách trắng Việt - Trung (Download)

Posted by on Thursday, May 8, 2014

Sách trắng: Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật, 1979)