Giáo trình Triết học Mác Lênin 2021 dùng cho sinh viên không chuyên

Giáo trình Triết học Mác Lênin 2021 dùng cho sinh viên không chuyênGiáo trình Triết học Mác - Lênin


Biên mục trên xuất bản phẩm
của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496tr. ; 21cm
ISBN 9786045765944

1. Triết học Mác-Lênin  
2. Giáo trình
335.4110711 - dc23
CTH0709p-CIP


LINK DOWNLOAD

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh