Giáo trình Triết học Mác Lênin 2021 dùng cho sinh viên không chuyên

Giáo trình Triết học Mác Lênin 2021 dùng cho sinh viên không chuyên
Giáo trình Triết học Mác - Lênin


Biên mục trên xuất bản phẩm
của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496tr. ; 21cm
ISBN 9786045765944

1. Triết học Mác-Lênin  
2. Giáo trình
335.4110711 - dc23
CTH0709p-CIP


LINK DOWNLOAD

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh