Kinh tế học và triết lý xã hội chủ nghĩa - Norman Barry (Download)

Kinh tế học và triết lý xã hội chủ nghĩa - Norman Barry (Download)

Norman Barry là Giáo sư Chính trị học tại Trường Đại học Buckingham và là tác giả của các bộ sách: Nhập môn Lý thuyết Chính trị hiện đại, Triết học Kinh tế và Xã hội của Hayek, Pháp quyền mới, và Bàn về Chủ nghĩa Tự do Cổ điển và Chủ nghĩa Tự do-Vị lợi Cổ điển.

Kinh tế học và triết lý xã hội chủ nghĩa

Norman Barry
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh