Đại cương về Mỹ học - Kiêm Thiêm (Download)

Đại cương về Mỹ học - Kiêm Thiêm (Download)

Với những đặc tính, thành phần và ảnh hưởng, cho đến nay, mỹ học đã trở thành một khoa học, với đầy đủ những giá trị địch thực. Khoa mỹ học hiện đại là khoa học nghiên cứu các phạm vi, các quy luật biểu hiện tính thẩm mỹ trong nđời sống cũng như trong nghệ thuật. Do sự vận động không nngừng của các quan hệ thẩm mỹ, do các thành quả sáng tạo nghệ thuật, đã không ngớt phát triển, khai thác không ngùng và đổi mới, cho nên mỹ học đã ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều môn nghệ tuật tương quan khác.Lịch sử của mỹ học cho dến nay đã có những biến chuyển rõ rệt. Từ khi, khoa mỹ học trở thành một môn khoa học độc lập, đã có nhiều quan niệm khác nhau về đối tượng nghiên cứu của mỹ học. Những ý kiến khác nhau nầy khác biệt nhau là do thế giới quan khác nhau và các các tiếp cận đối tượng thẩm mỹ khác nhau mà tạo nên.

Mỹ học của chủ nghĩa duy lý Baumgarten coi đối tượng của mỹ học là tình cảm về cái đẹp. Mỹ học ở đây là một môn khoa học nghiêm cứu biểu cảm về cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh