Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày 

Nguyên tác: "Abhidhamma in daily life", 

Tác giả: Nina Van Gorkom Ðại đức Thiện Minh dịch ra Việt ngữ Kỳ Viên Tự xuất bản, 2001 ---o0o--- 

Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 24-8-2009 

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: