Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày  (Download)

Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày (Download)

Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày 

Nguyên tác: "Abhidhamma in daily life", 

Tác giả: Nina Van Gorkom Ðại đức Thiện Minh dịch ra Việt ngữ Kỳ Viên Tự xuất bản, 2001 ---o0o--- 

Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 24-8-2009 

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh