Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

[tintuc]
Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ - Mai K Đa
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


[/tintuc]

By Triết học Nhân Văn - triethoc.net