Triết học và vấn đề cơ bản của triết học. Slide bài giảng
Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin

Khái lược về triết học. Vấn đề cơ bản của Triết học. 

Tác giả: Mai K Đa 
Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Đại học Quốc gia Hà Nội
(update 2020-2021)

By Triết học Nhân Văn - triethoc.net