Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life

Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life

Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life

Hoang Thu Huong. Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life // Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. № 12. Pp. 1-7. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4399296.

http://www.elibrary.vn/2021/01/confucianism-in-vietnam-under-ly-and.htmlXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh