Lực lượng sản xuất - Quan hệ sản xuất. Slide bài giảng

 Lực lượng sản xuất - Quan hệ sản xuất
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội


By Triết học Nhân Văn - triethoc.net