Câu hỏi ôn tập - Triết học về con người - Triết học Mác - Lênin

Câu hỏi ôn tập - Triết học về con người - Triết học Mác - Lênin
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Triết học Mác - Lênin

V- TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI


C. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; ý nghĩa phương pháp luận đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

2. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Việt Nam và trên thế giới.

3. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nhà nước; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng Nhà nước Việt Nam.

4. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về cách mạng xã hội, phương pháp cách mạng xã hội. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng Việt Nam.

5. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về dân tộc; quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại; ý nghĩa phương pháp luận đối với cách mạng Việt Nam.

6. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người; ý nghĩa trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

7. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hội. Ý nghĩa trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh