Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome "Triết học xuyên biên giới"

Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome "Triết học xuyên biên giới"


Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome
"Triết học xuyên biên giới"
Rome, Ý,
ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024

XXV World Congress of Philosophy 
Philosophy across Boundaries


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn các Hiệp hội Triết học Quốc tế, Hiệp hội Triết học Ý và Đại học Sapienza của Rome.


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh