Trình bày và phân tích các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin? Hiện nay, triết học Mác – Lênin có cần cho con người Việt Nam hiện đại hay không? Vì sao?

Trình bày và phân tích các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin? Hiện nay, triết học Mác – Lênin có cần cho con người Việt Nam hiện đại hay không? Vì sao?


Triết học Mác - Lênin
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Trình bày và phân tích các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin? Hiện nay, triết học Mác – Lênin có cần cho con người Việt Nam hiện đại hay không? Vì sao?


Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận


* Mục tiêu:

1/ Làm rõ những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin;

2/ Đưa ra luận điểm của nhóm về việc triết học Mác – Lênin có cần cho người Việt Nam hiện nay hay không?

* Nhiệm vụ chi tiết:

1/ Phân tích và làm rõ điều kiện khách quan, chủ quan cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin, cụ thể:

- Điều kiện kinh tế - xã hội

- Tiền đề lý luận: triết học cổ điển đức, kinh tế chính trị học cổ điển anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng pháp (vai trò của từng tiền đề đối với sự ra đời của triết học Mác - Lênin)

- Tiền đề khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa (đánh giá vai trò của từng tiền đề đối với triết học Mác - Lênin)

- Vai trò của Mác, Ăngghen, Lênin như thế nào?

2/ Triết học Mác – Lênin cung cấp gì cho chúng ta?

- Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học

- Nhóm cần làm rõ một người chỉ cần học chuyên môn thôi là đủ liệu có đúng không? Vậy ngoài chuyên môn, một công dân cần phải có thêm những điều gì, và những điều đó thì triết học có thể giúp được gì?...

- Các phân tích khác theo ý kiến của nhóm

 

* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh