Hãy lấy các ví dụ để làm rõ và minh chứng cho vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

Hãy lấy các ví dụ để làm rõ và minh chứng cho vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?Triết học Mác - Lênin

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Hãy lấy các ví dụ để làm rõ và minh chứng cho vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Chủ đề tập trung làm rõ thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, cho các ví dụ cụ thể trong từng ý triển khai

* Chi tiết:

Nêu được khái niệm thực tiễn, các hình thức cơ bản của thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

* Gợi ý đề cương chi tiết:

1. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn 

- Thực tiễn là gì? 

- Thực tiễn bao gồm những hình thức cơ bản nào? 

2. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

- Thực tiễn là nguồn gốc, động lực của nhận thức 

- Mục đích của nhận thức 

- Tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý 

3. Chân lý là gì? Các tính chất của chân lý? 

4. Mini game (nếu có)

* Tài liệu tham khảo

- Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

- Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh