"Phong tục tết và thói quen tiêu dùng của người dân 2 miền Bắc Nam là khác nhau. Người miền Nam mua hoa mai, người miền Bắc mua hoa đào, người miền Nam sống cho hiện tại, người miền Bắc sống cho tương lai". Dựa vào nội dung của mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, hãy giải thích hiện tượng trên.

"Phong tục tết và thói quen tiêu dùng của người dân 2 miền Bắc Nam là khác nhau. Người miền Nam mua hoa mai, người miền Bắc mua hoa đào, người miền Nam sống cho hiện tại, người miền Bắc sống cho tương lai". Dựa vào nội dung của mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, hãy giải thích hiện tượng trên.


Triết học Mác - Lênin

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

"Phong tục tết và thói quen tiêu dùng của người dân 2 miền Bắc Nam là khác nhau. Người miền Nam mua hoa mai, người miền Bắc mua hoa đào, người miền Nam sống cho hiện tại, người miền Bắc sống cho tương lai". Dựa vào nội dung của mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, hãy giải thích hiện tượng trên.Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Chủ đề này tập trung vào nội dung mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Thông qua phân tích mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, sẽ làm rõ được sự khác biệt giữa hai miền nam bắc trong các phong tục tập quán ngày tết.

* Nhiệm vụ:

Làm rõ các khái niệm: Tồn tại xã hội, ý thức xã hội và mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Cho ví dụ cụ thể trong từng ý triển khai.

* Gợi ý đề cương chi tiết:

1. Tồn tại xã hội

- Khái niệm

- Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội:

2. Ý thức xã hội

- Khái niệm

- Kết cấu của ý thức xã hội

- Các hình thái ý thức xã hội

3. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

- Tính lạc hậu của ý thức xã hội

- Tính vượt trước của ý thức xã hội

- Tính kế thừa của ý thức xã họi

- Sự tác động qua lại của các hình thái ý thức xã hội

3.3. Sự tác động ngược trở lại tồn tại xã hội của ý thức xã hội

4. Ý nghĩa phương pháp luận

5. Trả lời cho câu hỏi chủ đề

Dựa trên lý thuyết phân tích ở trên, trả lời ngắn gọn vì sao lại có sự khác biệt trong phong tục ngày tết giữa hai miền nam bắc?

6. Mini game (nếu có)
* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh